Wat is er gebeurd na de Open Brief over Diversiteit en Inclusie bij VIA, een update.


Op 12 juni 2020 presenteerde VEA een actieplan Diversiteit en Inclusie met 7 concrete actiepunten. Ook nu VEA gefuseerd is tot VIA, is Diversiteit en Inclusie in alle lagen een belangrijk onderwerp. De actiepunten zoals door VEA geformuleerd zijn dan ook door VIA overgenomen. Want, zo stellen we bij VIA. We willen als brancheplatform een omgeving creëren waarin iedereen kan groeien. Zowel de mens, de bedrijven als de gehele branche. Daarbij past dat iedereen kan meedoen en iedereen zich vertegenwoordigd voelt.


Zoals in juni 2020 gecommuniceerd, zien wij zeven stappen die bijdragen aan een inclusievere sector. En wie een actieplan presenteert, past het ook over de voortgang te communiceren. In de eerste plaats naar de eigen leden, maar minstens zo belangrijk: naar de gehele markt. Want dit is een onderwerp dat iedereen raakt. We gaan onszelf in dit schrijven geen rapportcijfers geven, we geven aan wat we gedaan hebben, welke resultaten dat heeft en welke acties er voor de nabije toekomst op de agenda staan.

 1. We doen structureel onderzoek naar de samenstelling van onze bureaus en zullen hierover rapporteren. De eerste resultaten verwachten we in het najaar.

  • Bij het jaarlijkse benchmarkonderzoek onder de (toen nog) VEA-leden hebben we een vraag gesteld over samenstelling bij de bureaus. Dit heeft beperkte inzichten opgeleverd, waar geen gedegen uitspraken over te doen zijn.
  • VIA werkt mee aan een internationaal onderzoek van het WFA (World Federation of Advertisers) die de diversiteit binnen het advertising- en marketingvak in kaart brengt. De resultaten hiervan worden in oktober 2021 gepubliceerd en zullen wij ook actief naar de markt brengen.

 2. We doen structureel onderzoek naar de mate van representatie en stereotypering in het werk dat we maken. In samenwerking met Kantar hebben we de afgelopen maanden 400 televisiecommercials geanalyseerd. Volgende week komen we versneld met een rapportage.
  • Op 22 juni 2020 heeft VIA het onderzoek naar representativiteit in 400 televisiecommercials gepubliceerd. Belangrijkste inzicht uit dit onderzoek was dat mensen van kleur oververtegenwoordigd waren in bij- en figurantenrollen. Bij hoofdrollen was sprake van een ondervertegenwoordiging. Ook bleek dat mannen oververtegenwoordigd waren in de geanalyseerde televisiecommercials.
  • Onze observatie is dat er sinds dit onderzoek een verandering plaatsgevonden heeft in het werk dat we als industrie maken.
  • Onder de vlag van het Dutch Diversity Fund zijn we in samenwerking met Kantar, de Bond van Adverteerders en MWG een vervolgonderzoek aan het voorbereiden waarin we het gehele maakproces analyseren en ook de (commerciële) impact van divers werk willen meten. Het doel is niet alleen om inzichten te kunnen delen met onze leden en de markt, maar ook om concrete handvatten te kunnen bieden voor diverser en succesvoller werk. Een aandachtspunt voor de nabije toekomst is ook om mediakeuzes en budgetteringen mee te nemen in onderzoek.

 3. Aan zowel bestaande als nieuwe leden zullen we actief vragen naar het aanwezige diversiteitsbeleid bij bureaus. We bieden daarbij hulp.
  • Bij dit actiepunt zijn we nog op zoek naar de juiste vorm. We bieden via ‘diversiteit in bedrijf’ hulp aan onze leden. We vragen nog niet actief naar het diversiteitsbeleid bij onze leden.
  • Deze week wordt er vanuit VIA een Humanifesto gepubliceerd. Een centrale gedachte van waaruit we als brancheplatform vertrekken. We willen vooral de helpende hand uitsteken en de branche laten zien hoe een divers en inclusief beleid kan bijdragen tot succes.
  • De Taskforce Diversiteit en inclusie zal in de loop van het jaar met tips en guidelines komen ter inspiratie voor de leden.

 4. Voor het management en HR-functionarissen van onze bureaus zullen we biass-consciousness-sessies organiseren.
  • Deze sessies zijn voor de VEA-leden georganiseerd in 2020.
  • In de tweede helft van 2021 willen we een trainingsprogramma aanbieden aan alle leden van VIA.

 5. VEA ondersteunt bureaus met advies en tools in diverse fases. Van briefing, casting tot finale check op stereotypering en diversiteit.
  • Tot op heden is op dit punt nog niets concreets opgeleverd. Op basis van het onderzoek over het maakproces zoals genoemd bij punt 2c, zullen we tools en richtlijnen ontwikkelen die leden zullen helpen op dit gebied.

 6. Met ingang van het jury jaar 2021 is 20% van het aantal Effie-juryleden een vakprofessional van niet-Westerse achtergrond.
  • 20% van de huidige Effie-jury heeft een niet-Westerse achtergrond.
  • VIA heeft richtlijnen ontwikkeld voor het bestuur, de taskforcevoorzitters en de taskforces zelf. Hierbij streven we naar een zo goed mogelijke weerspiegeling van onze samenleving, waarbij we quota hebben gesteld voor gender en achtergrond. We streven naar 50-50% man-vrouw verhouding en binnen bestuur, bureau en voorzitters taskforces naar minimaal 15% vertegenwoordiging van mensen met niet-Westerse achtergrond. Op dit moment is de verdeling over die drie groepen 56% man, 44% vrouw en 13% niet-Westerse achtergrond.

 7. Naast de acties die we zelf initiëren sluiten we ons van harte aan bij andere branchebrede initiatieven. Zoals de initiatieven die onderdeel zijn van de Dutch Marketing Creativity Diversity Fund dat door de ADCN geïnitieerd is. En we blijven graag leidend in de Coalitie Beeldvorming in de Media.
  Dit punt is onverminderd van kracht. Daar waar er goede initiatieven zijn, zullen we niet nalaten samen te werken. Zo hebben we in 2020 de charter diversiteit in bedrijf ondertekend en staan we in nauw contact met hen over het behalen van onze doelen. Binnenkort komt de Coalitie Beeldvorming in de Media zelf met een update over de stand van zaken.

Om ervoor te zorgen dat aandacht voor dit onderwerp en bovenstaande actiepunten gewaarborgd blijft heeft VIA begin dit jaar een taskforce Diversity Inclusion opgezet. Binnen deze taskforce werken vertegenwoordigers van onze leden aan diverse activiteiten om dit onderwerp belangrijk te maken en te houden. Als startpunt daarvoor is een zogenaamd ‘Humanifesto’ opgezet. Een startdocument voor onze visie op dit belangrijke onderwerp. Met dit Humanifesto als toetssteen ontwikkelen vertegenwoordigers van onze leden activiteiten als een D&I Library, onderzoek en webinars. Het eerste webinar zal plaatsvinden op 29 juni en is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is.

Marion Koopman

Voorzitter VIA

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en events!