Algemene voorwaarden

 ALGEMEEN

 • Het lidmaatschap van VIA is danwel een persoonlijk lidmaatschap danwel een organisatielidmaatschap; er zijn voor wat betreft rechtspersonen geen persoonlijke lidmaatschappen.
 • Het volledige ingevulde aanmeldingsformulier dient te worden ondertekend door een ter zake vertegenwoordigingsbevoegd persoon.
 • Aanmelding voor het lidmaatschap wordt beoordeeld door of namens het bestuur van VIA en kan zonder opgaaf van reden worden geweigerd.
 • Een lidmaatschap kan elke maand ingaan en is doorlopend tot de procedure beëindiging is zoals omschreven in paragraaf 4 van deze voorwaarden.
 • De contributie voor het eerste jaar lidmaatschap wordt berekend naar rato van het resterende deel van het jaar. (bijvoorbeeld: lidmaatschap vanaf 1 juli resulteert in 50% korting op de contributiefactuur in het eerste jaar).
 • Het lidmaatschap gaat pas in wanneer de contributiegelden van het lidmaatschap zijn voldaan.

CONTRIBUTIE LIDMAATSCHAP

 • De in het aanmeldingsformulier gevraagde jaaromzet of BBI, zijnde Bruto Bureau Inkomen, dient alleen ter bepaling van de hoogte van de contributie; deze gegevens worden nimmer aan derden verstrekt.
 • Ten behoeve van het bepalen van de hoogte van de contributie kan een jaarrekening of accountantsverklaring over de omzet van of BBI worden gevraagd.
 • Het contributiebedrag kan jaarlijks worden verhoogd middels een indexatie.
 • De jaarlijkse contributieverhoging wordt voor het opvolgende jaar vastgesteld, door de ledenvergadering, en uiterlijk in oktober gecommuniceerd aan onze leden. VIA kan na goedkeuring door de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering de hoogte van de contributie op andere wijze dan de indexatie verhogen.
 • De hoogte van het contributietarief hangt af van de contributiestaffel behorend bij de bedrijfscategorie, welke is gebaseerd op de hoogte van de jaaromzet of BBI van voorgaand kalenderjaar.

De contributiestaffels zijn per bedrijfscategorie geformuleerd, op basis van de totale bruto jaaromzet exclusief BTW, zie hier.

VIA-LEDEN

 • verplichten zich tot betaling van de jaarlijkse contributie;
 • onthouden zich van het delen van documenten die vanuit VIA enkel aan VIA-leden worden aangeboden;
 • geven wijzigingen die zich binnen de organisatie voordoen, zoals bijvoorbeeld een verhuizing, nieuw contactpersoon of omzetgegevens, direct door aan VIA;
 • hebben gratis toegang tot ledenvergaderingen, webinars, whitepapers en onderzoeken;
 • mogen deelnemen aan elke taskforce van VIA met één afgevaardigden per taskforce;
 • komen in aanmerking voor maximaal twee gratis tickets voor live/fysieke events/kennissessies georganiseerd door VIA (met uitzondering van alle Awardshows, grotere events en congressen);
 • zorgt voor minimaal één afgevaardigde voor de jaarlijkse ALV of voorziet VIA van een machtigingsformulier.

PROCEDURE BEËINDIGING/ROYEMENT LIDMAATSCHAP:

VIA-lidmaatschap is voor onbepaalde tijd doorlopend tot beëindiging.

 • Indien een bedrijf het lidmaatschap wenst op te zeggen, dient dit vóór 1 oktober per e-mail of brief door de vertegenwoordigingsbevoegde te worden gedaan, waarmee het lidmaatschap eindigt op 31 december van het lopende kalenderjaar.
 • Opzegging na 1 oktober resulteert in beëindiging van het lidmaatschap per 31 december van het volgende kalenderjaar.
 • Bij opzegging wordt een schriftelijke bevestiging door het VIA-bureau gestuurd.
 • Ter beoordeling door of namens het bestuur kan een lid dat niet aan deze lidmaatschapsvoorwaarden, de wilsverklaring of het lidmaatschapsformulier voldoet met onmiddellijke ingang worden geschorst of geroyeerd.
 • Bij opzegging of royement dient de organisatie binnen één maand na het vervallen van het lidmaatschap alle referenties aan VIA te verwijderen van briefpapier, promotiemateriaal en websites.

AANSPRAKELIJKHEID

VIA aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van gegeven adviezen.

BETALINGSVOORWAARDEN

Betaling van facturen van contributie, deelname aan bijeenkomsten, sponsorgelden en dergelijke geschiedt binnen 30 dagen zoals op de factuur staat aangegeven.
Indien men in gebreke blijft een factuur tijdig te betalen, is de debiteur van rechtswege in verzuim.
Indien de debiteur in gebreke is zijn verplichtingen tijdig na te komen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van de betaling (administratieve-, rente-, en juridische kosten) voor rekening van de debiteur.

TOEPASSELIJK RECHT

De geldigheid, de constructie, de interpretatie en de werking van deze algemene lidmaatschapsvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht. De partijen zullen proberen elk geschil eerst op te lossen door middel van een constructieve dialoog. Alleen als dat dialoog niet succesvol is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.