Privacy Verklaring

VIA respecteert jouw privacy en verwerkt jouw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Persoonsgegevens zijn gegevens waardoor we jou als individu kunnen identificeren, zoals hierna uiteen gezet onder  ‘De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken’.

De website van VIA wordt gebruikt als kennis- en informatieplatform voor zowel leden als voor andere bezoekers, ter registratie van lidmaatschappen en aanmeldingen voor onze events en de VIA mailing. Persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, bijvoorbeeld tijdens een bezoek aan deze website, verwerken wij in ons CRM systeem en in ons DMP. Onderhavig Privacybeleid van VIA geeft inzicht in de wijze waarop VIA jouw persoonsgegevens verwerkt.

1. De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken zijn:

  • Contact- en identificatiegegevens zoals jouw voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, gebruikersnaam, functietitel en foto’s;

  • Gegevens betreffende jouw bedrijf zoals bedrijfsnaam, type van het bedrijf, omzetcategorie, bedrijfsadres, postcode, zakelijk e-mailadres en telefoonnummer;

  • Informatie betreffende onze evenementen zoals deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten wanneer men hiervoor is ingeschreven);

  • Jouw financiële gegevens zoals betaalgegevens;

  • Informatie met betrekking tot het gebruik van onze website zoals je IP- of MACadres, social ID, cookie ID (over cookies lees je meer in ons Cookiebeleid) en surfgedrag; en

  • De inhoud van jouw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer je ons per e-mail, telefonisch of anderszins benadert.

2. Wat wij doen met jouw gegevens

VIA verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hieronder uiteengezet, elk gebaseerd op een wettelijke grondslag. Voor zover VIA deze persoonsgegevens reeds bezit, worden deze persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden en wettelijke grondslag gebruikt.

Voor de uitvoering van onze overeenkomsten:
VIA Lidmaatschap: Als je je middels de website registreert voor lidmaatschap van VIA dan zullen wij de verstrekte persoonsgegevens verwerken ten behoeve van onze ledenadministratie en om je de diensten te kunnen leveren die je van ons verwacht.

Voor onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen:
De door jou opgegeven gegevens, worden tevens gebruikt voor het aanbieden van onze diensten conform de doelstellingen van VIA en in lijn met toepasselijke privacywet- en regelgeving. We kunnen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruiken om onze diensten en website te verbeteren, om je een betere gebruikservaring te bieden en om onze bezoekers beter te begrijpen.

Op basis van toestemming:
VIA mailing: Wanneer je je aanmeldt als lid van VIA vragen we je in te schrijven voor onze mailing. Ook kun je je via onze website zelf aanmelden voor de nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden van informatie en/of activiteiten van VIA. De gegevens die je voor dit doel vrijwillig ter beschikking stelt, zullen slechts voor dit doel worden gebruikt. Je wordt in elke verstuurde mailing de mogelijkheid geboden om je gegeven toestemming weer in te trekken.

3. Ontvangers van jouw gegevens

Alleen geautoriseerde werknemers van VIA hebben toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij IAB.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van doeleinden  als omschreven onder 2. Zo kunnen wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners voor de uitvoering van de overeenkomsten die wij met je sluiten, bijvoorbeeld in het geval van het registreren voor een evenement.

Om jou altijd te voorzien in de laatste informatie van VIA schakelen wij ook dienstverleners in. Wij werken bijvoorbeeld samen met een DMP, een CRM cloud omgeving. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van VIA.

Daarnaast maken wij gebruik van derde partijen die ons helpen bij eventregistraties en het versturen van surveys na afloop van onze evenementen.

Tot slot kunnen wij jouw persoonsgegevens aan publieke instanties openbaar maken in het geval van een gerechtelijk bevel of een wettelijke verplichting.

4. Doorgifte van jouw persoonsgegevens

In principe verwerken en bewaren we jouw persoonsgegevens in de Europese Unie. Het kan zijn dat onze dienstverleners jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) overdragen aan een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als je gewend bent. We zullen in dat geval de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd, zoals bijvoorbeeld het opstellen van EU standaard contracten met partijen die zich buiten de EER bevinden.

4. Jouw rechten

Je hebt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalde rechten betreffende jouw persoonsgegevens, zoals:

Inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

Gegevenswissing: Indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden, bijvoorbeeld wanneer jouw gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, zullen wij jouw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid). Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden houdt dit in dat je persoonsgegevens (tijdelijk) niet  verwerkt en niet gewijzigd mogen worden.

Verzet: Tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen.
Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Bezwaar: Indien van toepassing, heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van onder andere de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ van VIA

Overdraagbaarheid: Voor zover wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst, zoals je lidmaatschap, heb je het recht deze gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en indien technisch mogelijk door ons aan een andere verantwoordelijke te laten versturen (dataportabiliteit).

Toestemming intrekken: Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerkingen door ons van jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld voor het ontvangen van mailings.

Recht tot indienen klacht: Tot slot heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens door ons in strijd met dit Privacybeleid worden verwerkt.

Indien je een van jouw rechten uit wilt oefenen, kun je dit doen door contact op te nemen met de onder 11 omschreven contactgegevens.

6. Bewaartermijn gegevens

De persoonsgegevens die wij van jou verwerken, zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. VIA verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn en in elk geval na afloop van de onder het toepasselijk recht geldende maximale bewaartermijn. De criteria die wij gebruiken om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere: (i) de periode gedurende welke we een lopende relatie met je hebben; (ii) of er sprake is van een wettelijke plicht waaraan VIA onderworpen is; en (iii) of bewaring wenselijk of noodzakelijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van onze Algemene Voorwaarden, rechtszaken of juridisch onderzoek).

7. Beveiliging

VIA heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en/of onbedoeld verlies, onbedoelde wijziging, openbaarmaking of benadering en tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging of beschadiging.

8. Cookies

Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken onder andere om te begrijpen hoe onze services worden gebruikt, om bugs en fouten bij te houden, onze services te verbeteren en aanmeldingen toe te staan. Voor meer informatie en het gebruik van cookies door VIA verwijzen wij je graag naar ons Cookiebeleid.

9. Social media of andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden, bijvoorbeeld naar Twitter of LinkedIn. Als je deze links volgt, verlaat je onze website. Hoewel deze externe websites met zorg worden geselecteerd, kan VIA geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door deze organisaties. Raadpleeg daarom het privacybeleid van de website die je bezoekt voor meer informatie.

10. Wijziging van het Privacybeleid

Ons Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Als het gaat om een ​​fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van jouw persoonsgegevens of als de wijziging op een andere manier voor jou relevant is, zorgen wij ervoor dat wij deze informatie ruim voor de wijziging aan jou kenbaar maken.

11. Contactgegevens

Heb je vragen over dit Privacybeleid, de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of wil je een van jouw bovenstaande rechten uitoefenen? Neem contact op met het secretariaat van VIA telefoonnummer 085 401 08 02 of mail naar [email protected].
 Cookiebeleid

1. Inleiding

Onze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technieken (hierna gezamenlijk: “cookies”). Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door jouw browser op bijvoorbeeld je computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies kunnen zowel ‘permanente’ (blijvende) cookies, als ’tijdelijke’ (sessie) cookies zijn. Een permanente cookie bestaat uit een door een webserver aan een webbrowser verzonden tekstbestand dat door de browser zal worden opgeslagen en van kracht blijft tot de ingestelde afloopdatum van de cookie (tenzij eerder verwijderd door IAB Nederland). Een tijdelijke cookie daarentegen zal aan het eind van de gebruikerssessie verdwijnen, wanneer de webbrowser afgesloten wordt.

Dit Cookiebeleid legt uit welke cookies wij gebruiken, voor welke doeleinden wij cookies gebruiken en welke mogelijkheden je hebt om de cookies te beheren.

2. De cookies die wij gebruiken

Wij maken op deze website gebruik van de volgende categorieën cookies:.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn onmisbaar  voor een goede werking van onze website. Functionele cookies worden bijvoorbeeld gebruikt voor het onthouden van loginnaam of instellingen.

Tracking cookies
Tracking cookies worden gebruikt om een profiel te maken van de bezoeker. Vrij onschuldig gebruik van tracking cookies is het bekijken waar de bezoeker vandaan komt en welke pagina’s worden bezocht. Wij gebruiken deze informatie om jouw ervaring op iab.nl te verbeteren.

Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google biedt zelf een optie om jouw data in te zien en te wijzigen, dat kan hier: https://myaccount.google.com/privacy

Social Media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk LinkedIn en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van LinkedIn en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Naam en categorie Type Functie en doeleinde Duur
Bijvoorbeeld:
Google Analytics
Bijvoorbeeld:
Derde partij cookie
Om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken. We gebruiken deze informatie om rapporten op te stellen die ons helpen met het verbeteren van de website. De cookies verzamelen informatie in anonieme vorm, waaronder het aantal bezoekers op de website en de verschillende webpagina’s die worden bezocht.  
_gat Derde partij cookie Wordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen. Google Analytics wordt geïmplementeerd via Google Tag Manager, heeft dan ook de naam _dc_gtm_ <property-id>. 1 minuut
_gid     24 hours


3. Het beheren van cookies

Indien je geen cookies op je computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst wilt hebben, kun je de instellingen van je browser zo aanpassen dat je een waarschuwing ontvangt alvorens bepaalde cookies worden geplaatst. Je kunt de instellingen ook zo instellen dat je browser bepaalde cookies weigert. Je dient er rekening mee te houden dat bepaalde delen van de website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer je cookies blokkeert.

Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:

4. Wil je meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”
Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”

5. Contactgegevens

Mocht je nog vragen hebben over de cookies die door ons worden gebruikt, dan kun je contact met ons opnemen via [email protected]