Iab europe dient actieplan in, een belangrijke mijlpaal in het proces

Besluit van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (APD) inzake IAB Europe en het TCF

1 april, Brussel, België - In het kader van haar periodieke communicatie naar de markt over het besluit van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (APD) inzake IAB Europe en het transparantie- en toestemmingskader (Transparency & Consent Framework - TCF) heeft IAB Europe bevestigd dat het op grond van het besluit vereiste actieplan vandaag is ingediend.  De indiening van het actieplan is een belangrijke mijlpaal in het besluit vastgestelde herstelperiode van twee fasen en moet het mogelijk maken om in de loop van een periode van 6 maanden een versie van het TCF met een bredere compliancefunctionaliteit uit te rollen onder toezicht van de APD.

Het actieplan beschrijft hoe IAB Europe, in haar hoedanigheid van beherende organisatie van het TCF, de in het besluit vastgelegde formele bevelen zal uitvoeren en vormt een weerspiegeling van diepgaande besprekingen tussen bedrijven die lid zijn van IAB Europe en die het TCF implementeren en bijeenkomen in de bestaande werkgroepen en andere instanties met betrekking tot het TCF, waaronder het IAB Tech Lab. Deze instanties zijn multi-stakeholder en verenigen uitgevers, tussenpersonen en agentschappen op het gebied van advertentietechnologie (adtech) en platforms voor het beheer van toestemmingen (Consent Management Platforms, CMP's). De acties in het plan zijn op 23 maart goedgekeurd door de TCF-Stuurgroep (informatie over governance op het gebied van het TCF is voor het publiek beschikbaar en kan hier worden geraadpleegd). Elk van de in het actieplan beschreven stappen is het resultaat van een zorgvuldige beoordeling van maatregelen die het meest geschikt lijken om te voldoen aan de interpretatie van de AVG door de APD en de verplichtingen die het besluit voor IAB Europe schept. 

De indiening van het actieplan doet geen afbreuk aan het beroep dat IAB Europe tegen het besluit heeft ingesteld bij het Belgische Handelshof. Zoals eerder aangekondigd worden in dit beroep een aantal bevindingen in het besluit aangevochten, met name de vaststelling dat IAB Europe optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking van de TC-String (de digitale signalen die worden gecreëerd voor het vastleggen van de keuzes van betrokkenen inzake de verwerking van hun persoonsgegevens) en als medeverantwoordelijke voor de verspreiding van TC-Strings en andere door TCF-deelnemers in het kader van het OpenRTB-protocol uitgevoerde gegevensverwerkingen.     

Ondanks het beroep bij het Handelshof maakt IAB Europe graag gebruik van de kansen die de komende dialoog met de APD en de betrokken toezichthoudende autoriteiten over het actieplan biedt om hun advies te vragen over hoe de functionaliteit van het TCF het best kan worden uitgebreid. IAB Europe streeft er al lang naar om het TCF ter goedkeuring voor te leggen als een transnationale AVG-gedragscode, en het actieplan dat vandaag wordt ingediend is een belangrijke stap in die richting.

Zodra het actieplan door de APD en de betrokken toezichthoudende autoriteiten is geëvalueerd en gevalideerd, heeft IAB Europe zes maanden de tijd om het te implementeren.

Meer informatie over het besluit van de APD inzake IAB Europe en het TCF kunt u vinden in ons meest recente FAQ-document

iab europe submits action plan, a key milestone in the process. belgian apd decision on iab europe and the tcf

1st April, Brussels, Belgium – As part of its regular communication to the market on the Belgian Data Protection Authority (APD)’s decision on IAB Europe and the Transparency & Consent Framework (TCF), IAB Europe has confirmed that the action plan, required by the decision has been submitted today. The submission of the action plan marks a key milestone in the two-phase remediation period foreseen in the decision and should enable a version of the TCF with a broader compliance functionality to be rolled out over a 6-month period under the supervision of the APD.

The action plan outlines how IAB Europe, in its capacity as Managing Organisation of the TCF, will deliver on the formal orders laid down in the decision and reflects in-depth discussions amongst IAB Europe member companies that implement the TCF and convene in the existing TCF working groups and other instances, as well as IAB Tech Lab. These instances are multi-stakeholder, bringing together publishers, ad tech intermediaries, agencies, and CMPs (Consent Management Platforms). The actions in the plan were approved by the TCF Steering Group on 23 March (information about TCF governance is publicly available and may be consulted here). Each of the steps described in the action plan is the result of a careful assessment of which measures appear best suited to meeting the APD’s interpretation of the GDPR and the obligations the decision creates for IAB Europe. 

The submission of the action plan is without prejudice to IAB Europe’s appeal of the decision to the Belgian Market Court.  The appeal, as previously announced, contests a number of findings in the decision, in particular the findings that IAB Europe acts as a data controller of the TC String (the digital signals created to capture data subjects’ choices on how their personal data can be processed) and as a joint controller for the dissemination of TC Strings and other data processing done by TCF participants under the OpenRTB protocol.     

Notwithstanding the appeal to the Market Court, IAB Europe welcomes the opportunity of the forthcoming dialogue with the APD and concerned supervisory authorities on the action plan to solicit their guidance on how best to deliver extended functionality to the TCF. IAB Europe has long aspired to submit the TCF for approval as a transnational GDPR Code of Conduct, and the action plan being submitted today is an important step in this direction.

Once the action plan has been reviewed and validated by the APD and concerned supervisory authorities, IAB Europe will have six months to implement it.

For more information on the APD decision on IAB Europe and the TCF, please find our latest FAQ document here

Gerelateerde artikelen

IAB Tech Lab - Google's Privacy Sandbox Fit gap analysis

We hebben jouw input nodig!  IAB Tech Lab heeft deze week de fit gap-analyse gepubliceerd inzake Google Privacy Sandbox. Deze is momenteel beschikbaar voor openbaar commentaar. Je hebt tot 22 maart 2024 om jouw feedback en opmerkingen in te sturen naar [email protected]. Dit document richt zich voornamelijk op de beoordeling van fundamentele en veelvoorkomende dagelijkse gebruiksscenario's en de impliciete zakelijke impact. Specifiek concentreert het document zich op de analyse van de Protected Audience API (PAAPI) en Attribution Reporting API (ARA) en andere Privacy Sandbox-functies die worden gebruikt voor de volgende taken: - Beheer van doelgroepen voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties.- Beheer van veilingen.- Meting van belangrijke statistieken zoals impressies, clicks en attribution.- Beheer van creatieve inhoud en advertentieweergave op pagina's.- Interoperabiliteit voor samenwerking tussen partners in de toeleveringsketen. We zijn benieuwd naar jouw inzichten en opmerkingen over deze aspecten. Jouw bijdrage kan een waardevolle impact hebben, dus aarzel niet om je gedachten te delen! Download 'Privacy Sandbox - Fit Gap Analysis for Digital Advertising' ** Official Pressrelease ** IAB Tech Lab Releases In-Depth Analysis of Google's Privacy Sandbox for Public Comment, Revealing Significant Challenges Report Unveils Operational, Transactional, and Commercial Concerns, Measurement Metrics Challenges, and Scaling Obstacles in Early Analysis NEW YORK, February 6, 2024 – Today, IAB Tech Lab, the global digital advertising technical standards-setting body, released a comprehensive analysis shedding light on the challenges associated with the industry's adoption of Google's Privacy Sandbox. The analysis, conducted by IAB Tech Lab’s Privacy Sandbox Taskforce, explores the implications of Google's plan to eliminate third-party cookie-based tracking from its Chrome browser while replacing it with the Privacy Sandbox. IAB Tech Lab is inviting industry stakeholders to participate in a 45-day period for public comments, which will remain open until March 22, 2024. "Embracing Google's Privacy Sandbox is a seismic shift in the advertising landscape, departing from the industry's trajectory over the past 25 years," said Anthony Katsur, CEO, IAB Tech Lab. "Our findings highlight that the industry isn't ready yet and identify multiple challenges to implementation due to limitations in accomplishing key advertising objectives. Chrome is focused on providing discrete components that support aspects of use cases, but which ultimately cannot be assembled into a whole that provides a viable business foundation." The analysis identified several key issues that underscore the challenges media companies, advertisers, and the broader industry face in adapting to the changes mandated by Privacy Sandbox. For instance: ●  Essential Event-Based Metrics: Essential event-based impression and click counting are only temporarily supported, later moving to aggregated reporting. Bid loss analysis is impossible, making revenue reconciliation and troubleshooting extremely difficult. ●  Brand Safety Concerns: The landscape introduces brand safety concerns, prompting advertisers to navigate potential threats to the integrity of their advertisements and ensuring alignment with desired contexts and values. ●  On-Browser Computing Implications: Google's implementation of an ad exchange and ad server within the Chrome browser necessitates significant re-tooling of the programmatic advertising ecosystem. This affects addressability, reporting mechanisms, ad rendering processes, bidding decisioning capabilities, and concerns around scaling the Privacy Sandbox as it ramps, challenging publishers and advertisers to innovate within these limitations. ●  Lack of Consideration for Commercial Requirements: With Chrome acting as an active participant in a financial transaction (the ad auction) and delivery of goods (serving the ad), it poses great concern if Privacy Sandbox neglects legal and business requirements. Failure to incorporate these considerations can result in legal penalties and loss of trust from customers and partners. Compiled by senior technical, operational, and data science leaders representing a diverse range of entities, including publishers, agencies, Supply-Side Platforms (SSPs), Demand-Side Platforms (DSPs), measurement companies, and other ad tech players across over 65 companies over 6 months, the analysis aims to foster a collective understanding within the industry, bringing together stakeholders to assess the functionality and implications of Google’s Privacy Sandbox. This evaluation focuses on the Chrome browser's Protected Audience APIs (PAAPI) but also touches on Topics, Private State Tokens, Attribution Reporting, and Fenced Frames to determine how they support foundational advertising use cases and provide guidance on their utilization for specific scenarios. “The Privacy Sandbox and its associated processes suffer from a lack of transparency for publishers. Its aim to replicate the efficacy of third-party cookies has not been realized. This shortfall undermines publishers’ capabilities to execute numerous vital advertising scenarios and support significant first-party use cases,” said Robert Blanck, General Manager Advertising & E-Commerce, Axel Springer. "The efforts of the IAB Tech Lab are greatly valued, as they gather industry expertise to scrutinize these shortcomings in this complex technical environment.” The analysis emphasizes that the changes mandated by Privacy Sandbox will require substantial development and infrastructure investment costs for both buy and sell-side technology companies. Additionally, operational, business, financial, and legal processes for brands, agencies, and media companies will need extensive reworking. As the industry grapples with this transformative shift, the report serves as a crucial resource for understanding the challenges and implications associated with Google's Privacy Sandbox. “The Tech Lab welcomes the Chrome team’s feedback on this analysis,” said Katsur. “We look forward to their clarification of the Task Force’s understanding of critical use cases and working with the industry to find solutions to the key issues we’ve surfaced.” Industry participants are encouraged to actively contribute feedback and insights during the 45-day public comment period. To review and comment on the full report, please visit HERE. About IAB Technology Laboratory Established in 2014, the IAB Technology Laboratory (Tech Lab) is a non-profit consortium that engages a member community globally to develop foundational technology and standards that enable growth and trust in the digital media ecosystem. Comprised of digital publishers, ad technology firms, agencies, marketers, and other member companies, IAB Tech Lab focuses on solutions for brand safety and ad fraud; identity, data, and consumer privacy; ad experiences and measurement; and programmatic effectiveness.

Lees verder

Aftellen tot de AMMA Nomination Week

Donderdag 15 februari, Amsterdam – De jaarlijkse zoektocht naar de meest innovatieve en impactvolle prestaties binnen de media-industrie is vanaf deze week in volle gang nu de inzendtermijn voor de Annual of Master in Media Awards (AMMA Awards) is verstreken. Met de sluiting van de inzendingsperiode op 9 februari, begint een cruciale fase: de beoordeling van de ingezonden cases door de deskundige AMMA-jury. 

Lees verder