Een update over de herkomstproeven van api's in de privacy sandbox van chrome

Een update over de herkomstproeven van api's in de privacy sandbox van chrome

Chrome heeft bekendgemaakt dat ze beginnen met de volgende fase van het testen van de voorstellen voor de relevantie en meting van advertenties in de Privacy Sandbox (Onderwerpen, FLEDGE en Attributierapportage). Deze tests zullen wereldwijd beschikbaar zijn.

Onderstaand de antwoorden vanuit Google:

De tests zullen wereldwijd beschikbaar zijn (waaronder in de EER, het VK en Zwitserland) Naar verwachting zal feedback uit deze tests gebruikt worden voor verdere ontwikkeling van de API's. Dit is een normaal onderdeel van het ontwikkelingsproces van API's.Chrome zal ook beginnen met het testen van bijgewerkte Privacy Sandbox-instellingen en besturingselementen waarmee gebruikers de aan hen gekoppelde interesses kunnen zien en beheren, of de tests volledig kunnen uitschakelen. (Zie Blogpost voor afbeelding)Chrome is van plan om tijdens de komende herkomstproeven voor de relevantie- en meetvoorstellen meerdere methodes te testen waarop gebruikers van de proeven op de hoogte gebracht kunnen worden. In de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk zal gebruikers worden gevraagd om vrijwillig aan de proeven deel te nemen door middel van een opt-inChrome's benadering van transparantie en controle zal blijven evolueren naarmate het tijdens de tests feedback verzamelt

Wij raden geïnteresseerde leden, met name die met eigen adtech of adtech-bedrijven, sterk aan om aan deze herkomstproeven deel te nemen, omdat feedback van het ecosysteem uiterst belangrijk is en een aanzienlijke impact zal hebben, zoals ook te zien is in de ontwikkeling van FLoC naar Topics. Het is onwaarschijnlijk dat adverteerders en uitgevers deze reeks API's rechtstreeks zullen integreren.

Voor geïnteresseerde leden volgt hier de documentatie voor ontwikkelaars met betrekking tot het testen. Chrome zal updates en documentatie blijven leveren om testers te ondersteunen naarmate het testen vordert. Uw leden kunnen feedback geven over de technische aspecten van de voorstellen. In dit artikel valt te lezen wat de beste kanalen zijn voor het delen van feedback.

an update on privacy sandbox apis origin trial in chrome

Chrome has shared that they are starting the next phase of testing for the Privacy Sandbox ads relevance and measurement proposals (TopicsFLEDGE, Attribution Reporting), which will be available globally.

Below are the answers from Google:

The testing will be available globally (including in EEA, UK and Switzerland) The APIs are expected to evolve with feedback from this testing. This is a normal part of the API development processChrome will also begin testing updated Privacy Sandbox settings and controls that allow users to see and manage the interests associated with them, or turn off the trials entirely. (See Blogpost for image)During the upcoming origin trials for the relevance and measurement proposals, Chrome plans to test multiple methods for notifying users about the trials. In the European Economic Area, Switzerland, and the UK, users will be asked to voluntarily participate in the trials by way of opt inChrome’s approach to transparency and control will continue to evolve as it gathers feedback during the trials

We strongly encourage interested members, particularly those with their own adtech or adtech companies, to participate in these origin trials because ecosystem feedback is extremely important and will have a significant impact as seen in the development from FLoC to Topics. Advertisers and publishers are unlikely to integrate this set of APIs directly.

For interested members, here is the developer documentation about testing. Chrome will continue to provide updates and documentation to support testers as the testing progresses. You can share feedback on the technical aspects of the proposals, this article outlines the best channels to share feedback.

Gerelateerde artikelen

Autoriteit Persoonsgegevens gaat strenger toezicht houden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft met een brief aan de VIA aangekondigd in 2024 strenger toezicht te houden. Eerder al uitte het kabinet haar zorgen over het gebruik van cookies en online tracking, waardoor een extra budget van 500.000 euro per jaar aan de AP werd toegewezen voor het toezicht hierop. Dit extra budget zal de AP gebruiken om vaker te controleren of organisaties op de juiste manier toestemming vragen voor het plaatsen van onder andere tracking cookies. De AP heeft vuistregels op haar website gepubliceerd met uitleg hoe organisaties hun cookiebanner moeten inrichten en toestemming voor het plaatsen van tracking cookies gevraagd moet worden. De AP heeft deze brief naar de VIA gestuurd met het verzoek om de inhoud ervan onder de aandacht te brengen bij onze leden. Het is van belang dat jij, als lid van de VIA, hiervan op de hoogte bent. Zodat er nu de mogelijkheid is om eventuele aanpassingen uit te voeren. – Saskia Baneke-Delfgaauw, VIA-directeur Lees hieronder de brief van het AP. Via deze mail houden we onze leden op de hoogte van belangrijke juridische ontwikkelingen. Als contactpersoon van jouw organisatie vragen we je om deze e-mail door te sturen naar degenen binnen de organisatie voor wie deze updates van belang zijn. Alvast bedankt! Mochten er vragen zijn of hebben jullie hulp nodig, neem dan contact op met Saskia Baneke, [email protected] of Guido Grevink [email protected] Relevante links:Autoriteit Persoonsgegevens publiceert richtlijnen voor het opstellen van een correcte cookiebannerHeldere en misleidende cookiebanners | Autoriteit PersoonsgegevensLegal Digital Advertising Checklist VERSTERKT TOEZICHT OP TRACKING TECHNOLOGIEËN EN NORMUITLEG RONDOM COOKIES De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat vanaf dit jaar vaker controleren of websites op de juiste manier toestemming vragen voor het vragen van (tracking) cookies en andere volgsoftware. In de praktijk komt het namelijk regelmatig voor dat er misleidende cookiebanners worden gebruikt, waardoor de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens niet juist wordt verkregen. De AP wijst u middels deze brief graag op de normuitleg die de AP hier recent over heeft uitgebracht. Cookies en de AVGBij het gebruik van tracking cookies of vergelijkbare technieken kan ervan uit worden gegaan dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Dit geldt ook voor sommige functionele en beperkte analytische cookies. Aangezien het gaat om een verwerking van persoonsgegevens moet er ook worden voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Belang van een heldere cookiebannerDoor middel van tracking technologieën kunnen organisaties meekijken met het internetgedrag van hun websitebezoekers. Echter, dit is alleen toegestaan als websitebezoekers daar expliciet mee akkoord gaan. Zij moeten ook de optie hebben om cookies te weigeren, zonder nadelige gevolgen. Door het inzetten van een heldere cookiebanner kunnen websitebezoekers een weloverwogen keuze maken om wel of geen toestemming te geven. AP normuitlegNaast het versterkte toezicht brengt de AP ook normuitleg uit, zodat organisaties aan de hand van praktische regels kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot (tracking) cookies en andere technologieën. Inmiddels heeft de AP twee uitgebracht: normuitleg voor het maken van een heldere cookiebanner en normuitleg voor het intrekken van toestemming bij cookies. Voor verdere uitleg en voorbeelden verwijzen we u graag naar onze website. De volgende vuistregels helpen bij het opstellen van een correcte cookiebanner: Geef informatie over het doel; Zet vinkjes niet automatisch aan; Gebruik duidelijke tekst; Zet verschillende keuzes op één laag; Verberg bepaalde keuzes niet; Laat iemand niet extra klikken; Gebruik geen onopvallende link in de tekst; Wees helder over het intrekken van toestemming; Verwar toestemming niet met gerechtvaardigd belang. De volgende regels verduidelijken waaraan voldaan moet worden bij intrekken van toestemming bij cookies: Toestemming intrekken moet op ieder moment kunnen; Toestemming intrekken moet net zo gemakkelijk zijn als het aangeven; Toestemming intrekken mag geen nadelige gevolgen hebben voor uw websitebezoekers; Geef informatie over hoe websitebezoekers toestemming kunnen intrekken vóórdat zij toestemming geven; Zorg voor een vindbare plek voor het intrekken van toestemming; Gaat het (ook) om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door derde partijen? Dan moet u deze derde partijen ook laten weten dat iemand de toestemming heeft ingetrokken.

Lees verder

Whitepaper Data-Cleanrooms: Wat zijn het en hoe zet je ze effectief in?

Het landschap van digitale marketing is flink veranderd. Firefox en Safari ondersteunen geen cookies van derden meer, Chrome is ze aan het uitfaseren en de ePrivacy Richtlijn en GDPR vereisen dat uitgevers en adverteerders toestemming van consumenten krijgen om hun data te verzamelen en te gebruiken. En dat zorgt voor de nodige uitdagingen op het gebied van data en privacy. Gelukkig bieden data-cleanrooms een oplossing. Cleanrooms maken het voor bedrijven mogelijk om samen te werken en data te analyseren met behoud van privacy en naleving van regelgeving. Ze zijn vooral nuttig in situaties waarin meerdere partijen de collectieve kracht van hun gegevens willen benutten zonder de individuele privacy of gegevensbeveiliging in gevaar te brengen. Klantgegevens worden zorgvuldig geanonimiseerd en ontdaan van alle persoonlijke of identificeerbare informatie. Deze gegevens kunnen vervolgens worden geanalyseerd en gebruikt om nieuwe inzichten te krijgen over gebruikers op een geaggregeerd niveau. Dit whitepaper geeft marketeers die nog geen of weinig ervaring hebben met data-cleanrooms inzicht in alle mogelijkheden. Van het definiëren van doelstellingen tot juridische zaken, uploaden van data en verbinding met andere bronnen tot het uitvoeren van data-analyses. De theorie wordt aangevuld met cases uit de Nederlandse reclame-industrie en aanbevelingen die betrekking hebben op de beperkingen en kosten van data-cleanrooms. Bijdragen van: Birgit Boing, Emmelijn Hermens, Weiwei Liu-Schröder, Bastiaan Spaans, Bernard de Vreede, Mark Wilmont.

Lees verder