Een update over de herkomstproeven van api’s in de privacy sandbox van chrome

Chrome heeft bekendgemaakt dat ze beginnen met de volgende fase van het testen van de voorstellen voor de relevantie en meting van advertenties in de Privacy Sandbox (Onderwerpen, FLEDGE en Attributierapportage). Deze tests zullen wereldwijd beschikbaar zijn.

Onderstaand de antwoorden vanuit Google:

 • De tests zullen wereldwijd beschikbaar zijn (waaronder in de EER, het VK en Zwitserland) 
  • Naar verwachting zal feedback uit deze tests gebruikt worden voor verdere ontwikkeling van de API’s. Dit is een normaal onderdeel van het ontwikkelingsproces van API’s.
 • Chrome zal ook beginnen met het testen van bijgewerkte Privacy Sandbox-instellingen en besturingselementen waarmee gebruikers de aan hen gekoppelde interesses kunnen zien en beheren, of de tests volledig kunnen uitschakelen. (Zie Blogpost voor afbeelding)
  • Chrome is van plan om tijdens de komende herkomstproeven voor de relevantie- en meetvoorstellen meerdere methodes te testen waarop gebruikers van de proeven op de hoogte gebracht kunnen worden. In de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk zal gebruikers worden gevraagd om vrijwillig aan de proeven deel te nemen door middel van een opt-in
  • Chrome’s benadering van transparantie en controle zal blijven evolueren naarmate het tijdens de tests feedback verzamelt

Wij raden geïnteresseerde leden, met name die met eigen adtech of adtech-bedrijven, sterk aan om aan deze herkomstproeven deel te nemen, omdat feedback van het ecosysteem uiterst belangrijk is en een aanzienlijke impact zal hebben, zoals ook te zien is in de ontwikkeling van FLoC naar Topics. Het is onwaarschijnlijk dat adverteerders en uitgevers deze reeks API’s rechtstreeks zullen integreren.

Voor geïnteresseerde leden volgt hier de documentatie voor ontwikkelaars met betrekking tot het testen. Chrome zal updates en documentatie blijven leveren om testers te ondersteunen naarmate het testen vordert. Uw leden kunnen feedback geven over de technische aspecten van de voorstellen. In dit artikel valt te lezen wat de beste kanalen zijn voor het delen van feedback.


an update on privacy sandbox apis origin trial in chrome

Chrome has shared that they are starting the next phase of testing for the Privacy Sandbox ads relevance and measurement proposals (TopicsFLEDGE, Attribution Reporting), which will be available globally.

Below are the answers from Google:

 • The testing will be available globally (including in EEA, UK and Switzerland) 
  • The APIs are expected to evolve with feedback from this testing. This is a normal part of the API development process
 • Chrome will also begin testing updated Privacy Sandbox settings and controls that allow users to see and manage the interests associated with them, or turn off the trials entirely. (See Blogpost for image)
  • During the upcoming origin trials for the relevance and measurement proposals, Chrome plans to test multiple methods for notifying users about the trials. In the European Economic Area, Switzerland, and the UK, users will be asked to voluntarily participate in the trials by way of opt in
  • Chrome’s approach to transparency and control will continue to evolve as it gathers feedback during the trials

We strongly encourage interested members, particularly those with their own adtech or adtech companies, to participate in these origin trials because ecosystem feedback is extremely important and will have a significant impact as seen in the development from FLoC to Topics. Advertisers and publishers are unlikely to integrate this set of APIs directly.

For interested members, here is the developer documentation about testing. Chrome will continue to provide updates and documentation to support testers as the testing progresses. You can share feedback on the technical aspects of the proposals, this article outlines the best channels to share feedback.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en events!