Data, tech & Legal

Welkom op de themapagina data, tech & privacy, waar de snijpunten van technologie, data en recht samen komen om vorm te geven aan de toekomst van onze branche. In een tijdperk waarin digitale innovatie en privacy hand in hand moeten gaan, biedt VIA inzichten, richtlijnen en samenwerkingsverbanden om zowel te voldoen aan de wet- en regelgeving als de waarde van data te maximaliseren.

Privacy, Wet- en Regelgeving

De complexiteit van de huidige privacywetgeving vereist een diepgaand begrip en nauwgezette naleving. In samenwerking met ICT recht en door het trekken van duidelijke lijnen met IAB Europa en IAB Tech Lab, zetten we ons in voor het creëren van een solide juridisch kader. Dit kader stelt onze leden in staat om niet alleen te voldoen aan de bestaande wet- en regelgeving maar ook proactief te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Onze inzet voor duidelijkheid en compliance binnen deze thema’s vormt de basis van een verantwoorde en duurzame benadering van data en technologie. 

Samen Sterker: IAB Europa, TechLab en Zelfregulering

Samenwerking is essentieel in de dynamische wereld van media, technologie en recht. VIA werkt nauw samen met IAB Europa, het Transparency and Consent Framework (TCF), IAB TechLab, en ondersteunt de zelfreguleringsinitiatieven van de SRC. Samen met deze partners en onze leden, waaronder ICT recht en DDMA, streven we naar het creëren van een omgeving waarin innovatie kan bloeien binnen de kaders van de wet.

Op deze themapagina vind je alles wat je moet weten over DATA, TECH & LEGAL. Van de laatste ontwikkelingen in privacywetgeving en standaarden tot aan onze inspanningen om te zorgen voor een veilige en verantwoorde omgang met data.

Blijf op de hoogte van nieuwe onderzoeken, tools, en samenwerkingsverbanden die essentieel zijn voor het succes van onze branche in het digitale tijdperk.

Nieuws

Iab europe dient actieplan in, een belangrijke mijlpaal in het proces

Besluit van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (APD) inzake IAB Europe en het TCF 1 april, Brussel, België - In het kader van haar periodieke communicatie naar de markt over het besluit van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (APD) inzake IAB Europe en het transparantie- en toestemmingskader (Transparency & Consent Framework - TCF) heeft IAB Europe bevestigd dat het op grond van het besluit vereiste actieplan vandaag is ingediend.  De indiening van het actieplan is een belangrijke mijlpaal in het besluit vastgestelde herstelperiode van twee fasen en moet het mogelijk maken om in de loop van een periode van 6 maanden een versie van het TCF met een bredere compliancefunctionaliteit uit te rollen onder toezicht van de APD. Het actieplan beschrijft hoe IAB Europe, in haar hoedanigheid van beherende organisatie van het TCF, de in het besluit vastgelegde formele bevelen zal uitvoeren en vormt een weerspiegeling van diepgaande besprekingen tussen bedrijven die lid zijn van IAB Europe en die het TCF implementeren en bijeenkomen in de bestaande werkgroepen en andere instanties met betrekking tot het TCF, waaronder het IAB Tech Lab. Deze instanties zijn multi-stakeholder en verenigen uitgevers, tussenpersonen en agentschappen op het gebied van advertentietechnologie (adtech) en platforms voor het beheer van toestemmingen (Consent Management Platforms, CMP's). De acties in het plan zijn op 23 maart goedgekeurd door de TCF-Stuurgroep (informatie over governance op het gebied van het TCF is voor het publiek beschikbaar en kan hier worden geraadpleegd). Elk van de in het actieplan beschreven stappen is het resultaat van een zorgvuldige beoordeling van maatregelen die het meest geschikt lijken om te voldoen aan de interpretatie van de AVG door de APD en de verplichtingen die het besluit voor IAB Europe schept.  De indiening van het actieplan doet geen afbreuk aan het beroep dat IAB Europe tegen het besluit heeft ingesteld bij het Belgische Handelshof. Zoals eerder aangekondigd worden in dit beroep een aantal bevindingen in het besluit aangevochten, met name de vaststelling dat IAB Europe optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking van de TC-String (de digitale signalen die worden gecreëerd voor het vastleggen van de keuzes van betrokkenen inzake de verwerking van hun persoonsgegevens) en als medeverantwoordelijke voor de verspreiding van TC-Strings en andere door TCF-deelnemers in het kader van het OpenRTB-protocol uitgevoerde gegevensverwerkingen.      Ondanks het beroep bij het Handelshof maakt IAB Europe graag gebruik van de kansen die de komende dialoog met de APD en de betrokken toezichthoudende autoriteiten over het actieplan biedt om hun advies te vragen over hoe de functionaliteit van het TCF het best kan worden uitgebreid. IAB Europe streeft er al lang naar om het TCF ter goedkeuring voor te leggen als een transnationale AVG-gedragscode, en het actieplan dat vandaag wordt ingediend is een belangrijke stap in die richting. Zodra het actieplan door de APD en de betrokken toezichthoudende autoriteiten is geëvalueerd en gevalideerd, heeft IAB Europe zes maanden de tijd om het te implementeren. Meer informatie over het besluit van de APD inzake IAB Europe en het TCF kunt u vinden in ons meest recente FAQ-document.  iab europe submits action plan, a key milestone in the process. belgian apd decision on iab europe and the tcf 1st April, Brussels, Belgium – As part of its regular communication to the market on the Belgian Data Protection Authority (APD)’s decision on IAB Europe and the Transparency & Consent Framework (TCF), IAB Europe has confirmed that the action plan, required by the decision has been submitted today. The submission of the action plan marks a key milestone in the two-phase remediation period foreseen in the decision and should enable a version of the TCF with a broader compliance functionality to be rolled out over a 6-month period under the supervision of the APD. The action plan outlines how IAB Europe, in its capacity as Managing Organisation of the TCF, will deliver on the formal orders laid down in the decision and reflects in-depth discussions amongst IAB Europe member companies that implement the TCF and convene in the existing TCF working groups and other instances, as well as IAB Tech Lab. These instances are multi-stakeholder, bringing together publishers, ad tech intermediaries, agencies, and CMPs (Consent Management Platforms). The actions in the plan were approved by the TCF Steering Group on 23 March (information about TCF governance is publicly available and may be consulted here). Each of the steps described in the action plan is the result of a careful assessment of which measures appear best suited to meeting the APD’s interpretation of the GDPR and the obligations the decision creates for IAB Europe.  The submission of the action plan is without prejudice to IAB Europe’s appeal of the decision to the Belgian Market Court.  The appeal, as previously announced, contests a number of findings in the decision, in particular the findings that IAB Europe acts as a data controller of the TC String (the digital signals created to capture data subjects’ choices on how their personal data can be processed) and as a joint controller for the dissemination of TC Strings and other data processing done by TCF participants under the OpenRTB protocol.      Notwithstanding the appeal to the Market Court, IAB Europe welcomes the opportunity of the forthcoming dialogue with the APD and concerned supervisory authorities on the action plan to solicit their guidance on how best to deliver extended functionality to the TCF. IAB Europe has long aspired to submit the TCF for approval as a transnational GDPR Code of Conduct, and the action plan being submitted today is an important step in this direction. Once the action plan has been reviewed and validated by the APD and concerned supervisory authorities, IAB Europe will have six months to implement it. For more information on the APD decision on IAB Europe and the TCF, please find our latest FAQ document here. 

Lees verder

Kennisbank

Autoriteit Persoonsgegevens gaat strenger toezicht houden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft met een brief aan de VIA aangekondigd in 2024 strenger toezicht te houden. Eerder al uitte het kabinet haar zorgen over het gebruik van cookies en online tracking, waardoor een extra budget van 500.000 euro per jaar aan de AP werd toegewezen voor het toezicht hierop. Dit extra budget zal de AP gebruiken om vaker te controleren of organisaties op de juiste manier toestemming vragen voor het plaatsen van onder andere tracking cookies. De AP heeft vuistregels op haar website gepubliceerd met uitleg hoe organisaties hun cookiebanner moeten inrichten en toestemming voor het plaatsen van tracking cookies gevraagd moet worden. De AP heeft deze brief naar de VIA gestuurd met het verzoek om de inhoud ervan onder de aandacht te brengen bij onze leden. Het is van belang dat jij, als lid van de VIA, hiervan op de hoogte bent. Zodat er nu de mogelijkheid is om eventuele aanpassingen uit te voeren. – Saskia Baneke-Delfgaauw, VIA-directeur Lees hieronder de brief van het AP. Via deze mail houden we onze leden op de hoogte van belangrijke juridische ontwikkelingen. Als contactpersoon van jouw organisatie vragen we je om deze e-mail door te sturen naar degenen binnen de organisatie voor wie deze updates van belang zijn. Alvast bedankt! Mochten er vragen zijn of hebben jullie hulp nodig, neem dan contact op met Saskia Baneke, [email protected] of Guido Grevink [email protected] Relevante links:Autoriteit Persoonsgegevens publiceert richtlijnen voor het opstellen van een correcte cookiebannerHeldere en misleidende cookiebanners | Autoriteit PersoonsgegevensLegal Digital Advertising Checklist VERSTERKT TOEZICHT OP TRACKING TECHNOLOGIEËN EN NORMUITLEG RONDOM COOKIES De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat vanaf dit jaar vaker controleren of websites op de juiste manier toestemming vragen voor het vragen van (tracking) cookies en andere volgsoftware. In de praktijk komt het namelijk regelmatig voor dat er misleidende cookiebanners worden gebruikt, waardoor de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens niet juist wordt verkregen. De AP wijst u middels deze brief graag op de normuitleg die de AP hier recent over heeft uitgebracht. Cookies en de AVGBij het gebruik van tracking cookies of vergelijkbare technieken kan ervan uit worden gegaan dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Dit geldt ook voor sommige functionele en beperkte analytische cookies. Aangezien het gaat om een verwerking van persoonsgegevens moet er ook worden voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Belang van een heldere cookiebannerDoor middel van tracking technologieën kunnen organisaties meekijken met het internetgedrag van hun websitebezoekers. Echter, dit is alleen toegestaan als websitebezoekers daar expliciet mee akkoord gaan. Zij moeten ook de optie hebben om cookies te weigeren, zonder nadelige gevolgen. Door het inzetten van een heldere cookiebanner kunnen websitebezoekers een weloverwogen keuze maken om wel of geen toestemming te geven. AP normuitlegNaast het versterkte toezicht brengt de AP ook normuitleg uit, zodat organisaties aan de hand van praktische regels kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot (tracking) cookies en andere technologieën. Inmiddels heeft de AP twee uitgebracht: normuitleg voor het maken van een heldere cookiebanner en normuitleg voor het intrekken van toestemming bij cookies. Voor verdere uitleg en voorbeelden verwijzen we u graag naar onze website. De volgende vuistregels helpen bij het opstellen van een correcte cookiebanner: Geef informatie over het doel; Zet vinkjes niet automatisch aan; Gebruik duidelijke tekst; Zet verschillende keuzes op één laag; Verberg bepaalde keuzes niet; Laat iemand niet extra klikken; Gebruik geen onopvallende link in de tekst; Wees helder over het intrekken van toestemming; Verwar toestemming niet met gerechtvaardigd belang. De volgende regels verduidelijken waaraan voldaan moet worden bij intrekken van toestemming bij cookies: Toestemming intrekken moet op ieder moment kunnen; Toestemming intrekken moet net zo gemakkelijk zijn als het aangeven; Toestemming intrekken mag geen nadelige gevolgen hebben voor uw websitebezoekers; Geef informatie over hoe websitebezoekers toestemming kunnen intrekken vóórdat zij toestemming geven; Zorg voor een vindbare plek voor het intrekken van toestemming; Gaat het (ook) om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door derde partijen? Dan moet u deze derde partijen ook laten weten dat iemand de toestemming heeft ingetrokken.

Lees verder

Whitepaper Data-Cleanrooms: Wat zijn het en hoe zet je ze effectief in?

Het landschap van digitale marketing is flink veranderd. Firefox en Safari ondersteunen geen cookies van derden meer, Chrome is ze aan het uitfaseren en de ePrivacy Richtlijn en GDPR vereisen dat uitgevers en adverteerders toestemming van consumenten krijgen om hun data te verzamelen en te gebruiken. En dat zorgt voor de nodige uitdagingen op het gebied van data en privacy. Gelukkig bieden data-cleanrooms een oplossing. Cleanrooms maken het voor bedrijven mogelijk om samen te werken en data te analyseren met behoud van privacy en naleving van regelgeving. Ze zijn vooral nuttig in situaties waarin meerdere partijen de collectieve kracht van hun gegevens willen benutten zonder de individuele privacy of gegevensbeveiliging in gevaar te brengen. Klantgegevens worden zorgvuldig geanonimiseerd en ontdaan van alle persoonlijke of identificeerbare informatie. Deze gegevens kunnen vervolgens worden geanalyseerd en gebruikt om nieuwe inzichten te krijgen over gebruikers op een geaggregeerd niveau. Dit whitepaper geeft marketeers die nog geen of weinig ervaring hebben met data-cleanrooms inzicht in alle mogelijkheden. Van het definiëren van doelstellingen tot juridische zaken, uploaden van data en verbinding met andere bronnen tot het uitvoeren van data-analyses. De theorie wordt aangevuld met cases uit de Nederlandse reclame-industrie en aanbevelingen die betrekking hebben op de beperkingen en kosten van data-cleanrooms. Bijdragen van: Birgit Boing, Emmelijn Hermens, Weiwei Liu-Schröder, Bastiaan Spaans, Bernard de Vreede, Mark Wilmont.

Lees verder