‘Goed voorbeeld doet goed volgen’

De marketing-, communicatie- en reclamesector is er één vol vrouwen, maar mannen domineren er. We doen daarom een oproep aan bureaus, adverteerders en media voor meer diversiteit en doorgroei voor vrouwen en spraken hierover met vier inspirerende vrouwen over hun ervaringen in ‘a male-dominated world’. Eén van hen is Birgit Zuurveld, Manager Director bij Dorst & Lesser

Birgit, je bent nog maar 36 jaar en nu al verantwoordelijk voor een groot team, alle newbusinesstrajecten en strategisch eindverantwoordelijke binnen Dorst & Lesser. Wat heeft ervoor gezorgd dat je hier bent gekomen? Wat is je kracht?

‘Als ik iets doe, dan wil ik het goed doen. Ik heb als kind op topsportniveau geturnd en toen zat het al in me. Ik vind veel dingen leuk en interessant, ik heb een brede interesse, maar als ik iets ga doen, dan bijt ik me erin vast en wil ik het ook graag perfect uitvoeren, net als vroeger die oefening op de balk.’

Afgelopen maandag was het Internationale Vrouwendag. Hoe belangrijk vind je dat voor de marketing-communicatiesector?

‘Laat ik beginnen met te zeggen dat ik eigenlijk hoop dat in de toekomst een Internationale Vrouwendag niet meer nodig is, in geen enkele sector. Maar dat deze dag al sinds 1911 bestaat, impliceert natuurlijk al dat het nog steeds niet goed zit, of in ieder geval dat wij vrouwen wat extra aandacht nodig hebben en dat is, jammer genoeg, dus ook echt waar.’

Helaas wel. Ruim honderd jaar na de eerste Internationale Vrouwendag besloot de Tweede Kamer dat er een vrouwenquotum moest komen in raden van commissarissen bij beursgenoteerde bedrijven. Moeten vrouwen niet zelf verantwoordelijkheid nemen om een betere positie te bevechten?

‘Mijn eerste reactie is dat ik het erg vind dat dit soort maatregelen nodig zijn, maar met het resultaat ben ik wel blij, dus dan maar liever met maatregelen en hopen op een nieuwe generatie vrouwelijke leiders. Een generatie waarin intrinsiek gestuurd wordt in plaats van dat het afgedwongen moet worden. Vrouwen moeten zichtbaarder worden binnen het bedrijfsleven, hun ambities uitspreken en duidelijk laten horen wat ze willen bereiken.’

Jezelf op de voorgrond zetten is niet altijd even gemakkelijk. Heb je tijdens je carrière weleens ervaren dat je minder serieus werd genomen omdat je een vrouw bent?

‘Jazeker. Regelmatig maakte ik mee dat ik samen met een mannelijke collega in een meeting zat en als vrouw niet werd aangekeken. Of op netwerkborrels te vaak gevraagd worden naar wanneer je zwanger wilt worden, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik ben gelukkig niet op mijn mondje gevallen en ik weet dat ik altijd goed voorbereid op mijn werk verschijn, dus ik laat me er niet door raken, maar een man zal dit echt niet zo snel overkomen. Zulke dingen kunnen we anno 2021 toch niet meer laten gebeuren?’

Wat tijdens de lockdown(s) duidelijk naar voren is gekomen is dat mensen, zeker in tijden van crisis, geneigd zijn terug te vallen op meer traditionele rolpatronen, waarbij vrouwen verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de kinderen en mannen voor het brood op de plank. Meerdere onderzoeken tonen aan dat dit de gendergelijkheid binnen organisaties onder druk zet. Wat kunnen we volgens jou doen om de maatschappij hiervan bewust te maken en over te laten gaan tot actie?

‘Ik denk dat de KRO-NCRV-serie Waarom werken vrouwen niet? dit heel goed maar pijnlijk vaststelde. In Nederland heerst de opvatting dat het slecht is om als vrouw fulltime te werken als je een kind hebt en dat het verkeerd is om je kind veel naar de opvang te brengen. Tegelijkertijd vindt de maatschappij het wel heel normaal dat je in topfuncties 50 tot 60 uur in de week werkt. Hoe moet je dat dan doen als je een ambitieuze vrouw bent, maar ook graag een gezin wilt? Volgens mij liggen onze problemen in hoe wij naar de wereld kijken, en om dat te veranderen is er aandacht nodig voor dit onderwerp, van het bedrijfsleven en ook van de media.’

Om dit binnen het bedrijfsleven voor elkaar te krijgen, moet dit onderwerp hoger op de agenda in de boardroom komen te staan. Enig idee hoe we dit kunnen bewerkstelligen?‘Goed voorbeeld doet goed volgen. Er is aandacht voor het tekort aan diverse teams, maar ik merk dat er nog te weinig aandacht wordt geschonken aan diverse teams die al bestaan en succesvol zijn. Waarom vraagt niemand aan hen waar ze tegenaan liepen? Hoe hebben ze zaken opgelost? Wat hebben ze van elkaar geleerd? En hoe ervaren ze het zelf om in een divers team te werken? Ik denk dat, als we de succesverhalen meer gaan delen, openstaan om naar elkaar te luisteren en bereid zijn om van elkaar te leren, we veel sneller een positieve verandering in gang kunnen zetten.’

Wij zijn het volledig met je eens dat er meer diverse teams moeten komen, maar als we kijken naar bijvoorbeeld het C-level-onderzoek dat we eind 2020 publiceerden, blijkt dat 49% van de sector nog steeds moeite heeft met het vormen van een divers team. Waarom is dat volgens jou zo moeilijk?

‘Ik denk dat dit komt omdat we van nature geneigd zijn om mensen om ons heen te verzamelen die op ons lijken. We weten allemaal inmiddels wel dat dit niet het beste is om te doen, maar hier ook naar handelen is nog een lastige stap.’

Werken jullie binnen Dorst & Lesser met diverse teams?

‘Absoluut, onze man-vrouwverdeling is 50/50 en daar ben ik best een beetje trots op. Wij waren altijd echt een vrouwenbedrijf, maar de afgelopen jaren heb ik mij ervoor ingezet om dit op een natuurlijke wijze te veranderen en dat is gelukt. We zien ook dat dit zowel voor ons werk als voor ons team echt heel goed is.’

Hoe verwacht jij dat de markt er op het gebied van diversiteit er over vijf jaar voor staat?‘Het bewustzijn is er, dus ik hoop en verwacht ook dat er nu wel stappen gezet gaan worden, maar of we over vijf jaar al echt van een divers landschap kunnen spreken, ik weet het niet. Laten we uitgaan van het positieve, want als we allemaal een stap in de juiste richting zetten, kunnen we sneller vooruitgang boeken naar een inclusievere toekomst.’

Gerelateerde artikelen

De VIA vertrouwenspersoon: Frequently Asked Questions

Gerda Arends-Ruitenberg is nu ruim een jaar onafhankelijk vertrouwenspersoon voor VIA-leden en haar medewerkers. Zij is het centrale punt waar ongewenst gedrag kan worden gemeld en staat mensen bij met raad en daad. Veel van onze leden weten Gerda al te vinden en ze krijgt regelmatig vragen. We hebben Gerda gevraagd om deze vragen met ons te delen om zo een nog beter inzicht te geven wat zij voor onze leden en haar medewerkers kan betekenen. Wanneer kun je gebruik maken van de vertrouwenspersoon? “Je kunt bij een vertrouwenspersoon terecht wanneer je last hebt (gehad) van ongewenste omgangsvormen of graag een misstand wil bespreken. Dat kan gaan over seksuele intimidatie dan wel seksueel misbruik, agressie en geweld (dus ook intimidatie en machtsmisbruik), discriminatie of pesten. Grensoverschrijdend gedrag kent verschillende vormen, dus voel je niet bezwaard om contact met mij op te nemen. Ook voor kleinere misstanden kun je bij mij terecht. Je kunt niet bij mij terecht voor een in jouw ogen onterechte beoordeling. Hiervoor zou je advies kunnen vragen bij HR, een vakbond of eventueel een jurist.” Wat kan de vertrouwenspersoon doen, behalve even luisteren? “De vertrouwenspersoon luistert inderdaad eerst naar het verhaal van de melder en probeert de situatie zo helder mogelijk te krijgen. Deze persoon licht opties toe, geeft informatie over mogelijke informele en formele oplossingsmogelijkheden, kan doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties en klachtenprocedures begeleiden. Maar kan ook ondersteuning geven door bijvoorbeeld mee te gaan naar een gesprek met een leidinggevende of HR-adviseur. Het is altijd aan de melder of en welke vervolgstappen er worden gezet.” Hoe vertrouwelijk is een gesprek met de vertrouwenspersoon? “De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. In gesprek wordt alles wat een melder verteld vertrouwelijk behandeld. Deze persoon deelt dan ook geen informatie met de werkgever van de melder en in mijn geval ook niet met VIA. De melder zelf heeft de regie over eventuele vervolgstappen die wel of niet worden gezet, tenzij er sprake is van een strafbaar feit of een misstand. Dan moet een vertrouwenspersoon wel in actie komen door bijvoorbeeld melding te maken bij een toezichthouder, maar nooit zonder de melder hierover vooraf over te informeren.” Wat zijn de voorwaarden om gebruik te maken van de vertrouwenspersoon van VIA? “Iedere medewerker van de organisaties die aangesloten zijn bij VIA kan op elk moment contact opnemen met mij, wanneer er sprake is van ongewenste omgangsvormen of een misstand. In principe wordt er verwacht dat bedrijven met 10 of meer werknemers zelf een vertrouwenspersoon aanstellen. Dit wordt ook wettelijk verplicht. Kun je of wil je niet de vertrouwenspersoon van je werkgever inschakelen? Dan kun je altijd contact opnemen met mij.” Moet ik betalen voor een gesprek met de VIA vertrouwenspersoon? “Nee, je hoeft niet te betalen voor een gesprek met mij. VIA faciliteert en betaalt dit voor de bij haar aangesloten leden en medewerkers.” Aan wie legt een vertrouwenspersoon verantwoording af? “Voor het bestuur VIA schrijf ik elk jaar een geanonimiseerd jaarverslag. Hierin worden het aantal meldingen en de aard van de meldingen genoemd om inzicht te geven in welke problemen het meest voorkomen in de branche. Uit het verslag is niet op te maken vanuit welke bedrijven de meldingen zijn gedaan. Mocht er sprake zijn van meerdere meldingen uit eenzelfde organisatie met eenzelfde ongewenste omgangsvorm óf als het gaat om een misstand binnen een organisatie dan zal ik met de directie van het bedrijf in kwestie contact opnemen. In eerste instantie zal ik het bedrijf zelf de mogelijkheid geven om de misstand op te lossen. Doen ze dat niet, dan ga ik naar de betreffende toezichthouder.” VIA voor een Veilig Werkklimaat Het is belangrijk dat iedereen met plezier naar zijn werk gaat. Een sociaal veilige werkomgeving is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Respect, collegialiteit en werkplezier moeten vanzelfsprekend zijn en op alle vormen van ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en agressie moet alert worden gereageerd. Meld daarom misstanden! Vertrouwenspersoon Gerda Arends-Ruitenberg is aangesteld voor alle VIA-leden. Je kan bij haar anoniem een melding doen. Gegevens vertrouwenspersoon Gerda Arends-Ruitenberg Email: [email protected] Telefoon: 06 41878027

Lees verder

 5 tips om de sociale veiligheid in je organisatie te vergroten 

Vertrouwenspersoon Gerda Arends-Ruitenberg is aangesteld voor alle VIA-leden. Je kunt vrijblijvend en anoniem contact opnemen via 06 41878027 of stuur een mailtje naar [email protected]. Een veilig werkklimaat staat bij VIA voorop en is wat ons betreft de basis voor continuïteit en groei van de branche. Een veilige werkomgeving zorgt voor behoud van talent, minder verzuim en gelukkigere, productievere werknemers. De omgang met collega’s en klanten heeft veel invloed op hoe iemand zich voelt en kan leiden tot lichamelijke, psychische en sociale klachten, zeker als er sprake is van ongewenste omgangsvormen. Onze VIA vertrouwenspersoon Gerda Arends-Ruitenberg geeft tips die je direct kunt gebruiken om de sociale veiligheid in je organisatie te vergroten. 1. Voer het gesprek Medewerkers zijn vaak heel goed in staat om de ongeschreven regels te benoemen. Door met elkaar in gesprek te gaan, kun je gezamenlijk de norm binnen jouw organisatie bepalen. Je kunt daarbij vragen stellen als: Wat is bij ons normaal? Voor wie werkt dat goed en voor wie minder goed? Wat moet je hier vooral niet doen? Hoe gaan we hier om met conflicten? Praten biedt ruimte om elkaar aan te spreken op gedrag of de ander tegen te spreken. Door elkaar te helpen in een ongemakkelijke situatie draagt een ieder effectief bij aan een veilig werkklimaat. 2. Borg (sociale) veiligheid in regels Het opstellen van gedragsregels dragen echt bij aan het borgen van sociale veiligheid binnen een organisatie. Als afspraken over gewenst gedrag beschreven staan dan weten medewerkers wat er van hen verwacht wordt en welke gedragingen wel en niet toelaatbaar zijn. Het zorgt voor duidelijkheid bij je werknemers en geeft houvast om collega’s aan te spreken. Je kunt hierbij denken aan een gedragscode en een klachtenregeling. Wanneer er een juridische procedure ontstaat dan kan er bijvoorbeeld naar de gedragscode worden verwezen om aan te tonen dat er regels binnen de organisatie zijn. Een klachtenprocedure biedt medewerkers de mogelijkheid om een situatie van ongewenst gedrag binnen de organisatie te bespreken, misverstanden te verhelpen en zorgt voor een rechtvaardige afhandeling van een klacht door hoor en wederhoor toe te passen. Het is hierbij belangrijk om transparant te zijn over de regels, hoe daarmee omgegaan wordt en te erkennen dat er machtsverhoudingen bestaan. 3. Check en informeer Check bij je werknemers wat ze nodig hebben om zich uit te kunnen spreken. Informeer je medewerkers waar ze heen kunnen als ze er met een ander niet uitkomen. Dit kan een persoon zijn, die invloed kan uitoefenen binnen de organisatie, maar ook een externe onafhankelijke instantie zijn of vertrouwenspersoon. Iedere medewerker van de organisaties die aangesloten zijn bij VIA kan kosteloos bij de vertrouwenspersoon van VIA terecht, wanneer er sprake is van ongewenste omgangsvormen of een misstand. 4. Neem een melder van ongewenst gedrag altijd serieus. Een medewerker komt over het algemeen niet het eerste beste plagerijtje melden bij de leidinggevende. Vaak is daar al een heel proces van zelfonderzoek aan vooraf gegaan. De melder wil vooral dat het ongewenste gedrag stopt en ziet geen andere mogelijkheid om dit te bereiken dan door de hulp van de leidinggevende in te schakelen. Als het gewenst is kan de melder doorverwezen worden vooropvang en ondersteuning naar een vertrouwenspersoon.  5. Investeer in je mensen en het leiderschap, zij spelen een centrale rol Veiligheid op de werkvloer is een cruciaal onderdeel van inclusief werkgeverschap, waarbij de werkgever zich inzet voor diversiteit en het creëren van een cultuur, waar iedereen volledig zichzelf kan zijn. Veiligheid op de werkvloer begint dan ook bij het leiderschapsteam en de werknemers. Zet daarom de cultuur van de organisatie op de (strategische) agenda zodat ieder effectief bij kan dragen aan een positieve cultuurverandering op bredere schaal. Als medewerkers nieuwsgierig zijn naar het perspectief van de ander, brengt dat ze dichter bij elkaar én de organisatie naar een hoger plan. Investeer in je medewerkers bijvoorbeeld door trainingen en workshops op gebied van diversiteit en leiderschap. 

Lees verder

Protocol voor een veilig werkklimaat  

In dit document geven we meer informatie over wat we verstaan onder grensoverschrijdend gedrag, wat te doen, waar dit te melden en tips en handvatten hoe je met elkaar binnen je organisatie een veilige werkomgeving kunt creëren. Een op de acht werknemers voelt zich gepest, blijkt uit onderzoek van het CBS in 2021. Een op de vijf jonge vrouwelijke werknemers gaf aan ooit te maken hebben gehad met ongewenst seksuele aandacht. De cijfers liegen er niet om. Een diepgeworteld probleem dat vooralsnog onopgelost blijft. Uit de D&I Monitor van 2023 binnen de marketing- en communicatiebranche in Nederland lijkt het dat werknemers zich eerder uitspreken over discriminatie en negatief gedrag op de werkvloer, als gevolg van het feit dat veel bedrijven diversiteit en inclusie op de agenda hebben gezet. Daarentegen geeft slechts drie op de vijf (62%) werknemers er vertrouwen in hebben dat ongepast gedrag op de werkvloer geëscaleerd wordt richting het management of HR. Er zijn nog flinke stappen nodig in de onze industrie om het tij te keren. Waarom is een veilig werkklimaat belangrijk? Een veilig werkklimaat staat bij VIA voorop en is wat ons betreft de basis voor continuïteit en groei van de branche. Een veilig werkomgeving zorgt voor behoud van talent, minder verzuim en gelukkigere, productievere werknemers. Veiligheid op de werkvloer is een cruciaal onderdeel van inclusief werkgeverschap, waarbij de werkgever zich inzet voor diversiteit en het creëren van een cultuur, waar iedereen volledig zichzelf kan zijn. Veiligheid op de werkvloer is wat ons betreft de eerste stap naar inclusief werkgeverschap. De omgang met collega’s en klanten heeft veel invloed op hoe iemand zich voelt en kan leiden tot lichamelijke, psychische en sociale klachten, zeker als er sprake is van ongewenste omgangsvormen. In dit document geven we meer informatie over wat we verstaan onder grensoverschrijdend gedrag, wat te doen, waar dit te melden en tips en handvatten hoe je met elkaar binnen je organisatie een veilige werkomgeving kunt creëren.

Lees verder